Geslaagde actieve ledendag en ALV

online lezen
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief Ouderenpsychologie
oktober 2019
 
 
Van de (oud-)voorzitter, oktober 2019
Vorige week is 'mijn' nieuwe PIOG begonnen: in meerdere opzichten lijkt ze op mijn jongste dochter: een fietsfanaat, wonend in Utrecht, en met ambitie. Ook is ze ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik kan jullie wel vertellen dat ergens voorbij de helft van je leven ten volle het besef tot je doordringt dat je collega’s qua leeftijd je kind hadden kunnen zijn.
Lees verder  
Symposium 14 november - Kijk eens door de generatiebril!
 
Wie met ouderen werkt krijgt te maken met verschillende generaties. Hoe is dit van invloed op je werk als ouderenpsycholoog? Meer bewust zijn van en kennis over generaties helpt je in je dagelijkse werkzaamheden als ouderenpsycholoog.
 
Kijk eens door de generatiebril!
Aanzet tot een generatiebewuste ouderenpsychologie door Kees Penninx
 
Als ouderenpsycholoog werk je doorgaans voor mensen die qua leeftijd je ouders of grootouders zouden kunnen zijn. Dit gegeven is niet zonder betekenis. Jouw aanpak kan winnen aan kracht en effectiviteit, naarmate je je hier meer bewust van bent. In mijn presentatie ga ik in op het belang van generatiebewustzijn in de praktijk van de ouderenpsychologie. Wat zijn generaties? Hoe ontstaan zij? Wat is het belang van generatiebewustzijn voor kernthema’s in de hulpverlening, zoals maatwerk, identiteit en verbondenheid? En tot slot: wat zijn de do’s en don’ts in de praktijk van de generatiebewuste ouderenpsycholoog?
 
Kees Penninx is veranderkundige en generatiespecialist. Kees is oprichter van ActivAge. ActivAge adviseert organisaties die werken aan een leeftijdsvriendelijke samenleving waarin ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven, niet vereenzamen, van betekenis kunnen zijn voor anderen en verbonden blijven met alle generaties.

Systemische werken met generaties

door Gerrie Oosterhagen

Dat wat gegeven is of wat we geven is vaak onbewust en/of onbelicht. Als psycholoog in de ouderenzorg en in mijn praktijk, is het van groot belang bewust te zijn van deze verbondenheid. Ik heb in mijn werk niet alleen de oudere mens voor mij, maar ook diegenen met wie deze mens verbonden is, of ze nu aanwezig zijn of niet. Wat is mijn legaat of delegaat? Wat is het legaat of delegaat van de ander? Wat voegt generatiebewust werken toe in het werkveld van de ouderenpsycholoog?
 
Gerrie Oosterhagen is werkzaam als ouderen psycholoog in Soest. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk Bridgetoconnect als Contextueel therapeut. Met de context wordt verbondenheid bedoeld met diegene die bij ons horen. Ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen. We worden geboren in verbondenheid met de generaties voor ons en zijn verbonden met de generaties na ons. Vanuit verbondenheid met onze generaties, krijgen we mee en geven we door.
Meld je aan voor deze bijeenkomst!  
Wat ziet u graag terug in de nieuwe cao VVT?
 
FBZ onderhandelt namens het NIP over cao’s. Wilt u meedenken tijdens het cao-proces en invloed uitoefenen op de cao-onderhandelingen? Via deelname aan de klankbordgroep bent u goed op de hoogte van de ontwikkelingen aan de cao-tafel en kunt u invloed uitoefenen op de nieuwe cao door de onderhandelaars van FBZ te voeden met uw signalen of ontwikkelingen op de werkvloer. Zo houden NIP en FBZ tijdens de cao-onderhandelingen nauwe aansluiting met de praktijk. Als u deelneemt aan de klankbordgroep, bent u dicht betrokken bij de onderhandelingen voor een goede cao.
Vragen of interesse? Mail naar Nicole Janssen  
 
Geslaagde actieve ledendag en ALV
 
13 september j.l.
Een interessante workshop van Martin Appelo over ‘de psycholoog als leermeester’: dit kregen de actieve leden van onze sectie dit jaar cadeau voor hun inzet binnen de SOP. De workshop werd door hen goed ontvangen en er werd enthousiast gediscussieerd over de door Appelo aangedragen eigenschappen van een leermeester.
 
Aansluitend vond de algemene ledenvergadering plaats. Hierin hebben we samen kort teruggekeken op wat de sectie afgelopen jaar heeft bereikt en heeft het bestuur het jaarplan van 2020 gepresenteerd. De speerpunten die wij in 2020 willen aanpakken werden door de aanwezige leden ingestemd, globaal zijn dit de volgende punten:
  1. Behartigen belangen ouderenpsychologen in de ouderenzorg
  2. Vergroten kwaliteit psychologenberoep in de ouderenzorg
  3. NIP-Breed: WZD en WVGGZ > implementatiefase
  4. Richtlijnontwikkeling
  5. Verbinding met de wetenschap
  6. Deskundigheidsbevordering en ledenbinding
Wil je meer weten over ons jaarplan van 2020, of over wat we afgelopen jaar bereikt hebben? Zie Jaarplan en notulen.
Lees verder  
Geslaagde behandeling
 
Door Janne Penninx, GZ-psycholoog, werkzaam bij Axioncontinu locatie de Parkgraaf, centrum voor revalidatie en herstel

Op de longafdeling van revalidatiecentrum de Parkgraaf geef ik sinds een aantal maanden groepstherapie aan revalidanten met COPD. Het is een open therapie groep waar mensen gedurende hun revalidatietraject aan deelnemen als er vanuit het multidisciplinair overleg ingeschat wordt dat het meerwaarde kan hebben. De psycholoog en vaktherapeut beeldend geven samen deze groepstherapie. Elke dinsdagochtend komen revalidanten in hun scootmobiel of elektrische rolstoel naar het kunstatelier van het revalidatiecentrum.
Lees verder  
De GZ-psycholoog als Wet Zorg en Dwang-functionaris
 
Ja, natuurlijk !
Dat was mijn antwoord op de vraag of ik de functie van WZD-functionaris wil vervullen binnen onze organisatie. Samen met nog een GZ-psycholoog en 2 specialisten ouderengeneeskunde; 4 stuks dus in totaal. Een mooie aanvulling op elkaar lijkt me. Als psycholoog volg je vanuit het methodisch werken bij gedrag toch al min of meer het stappenplan van de WZD. Je bent goed op de hoogte van het cyclisch werken en kijkt analytisch naar gedrag en situaties. En de arts kijkt vanuit zijn vakgebied. Samen kan je verder bouwen aan een organisatie waar onvrijwillige zorg in principe niet wordt toegepast. Tenzij.

Maar waarom is er onder de ouderenpsychologen terughoudendheid voor het vervullen van deze functie? Geen idee. Het lijkt mij een fantastische uitdaging en een mooie rol voor de GZ-psycholoog.
 
Marije Veenstra - GZ-(geronto)psycholoog
Opleiding regiebehandelaar in de ouderenzorg
Op dit moment is er geen opleiding voor regiebehandaar in de Ouderenzorg. We ontvangen van diverse kanten signalen dat hier wel behoefte aan is. We willen hiervoor gaan pleiten bij de opleiders. Is hier bij jouw organisatie vraag naar? Laat het ons weten! Hoe meer vraag er is, hoe sneller dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Mail naar ouderenpsychologie@psynip.nl  
 
Na internetconsultatie: ook psycholoog Wzd zorgverantwoordelijke
 
Ook de (GZ) psycholoog is in de (concept-) regeling opgenomen om als deskundige aangewezen te kunnen worden in de regeling zorg en dwang!

Op 11 september hebben het NIP, de NVO en de NVGzP het Ministerie van VWS laten weten de gedragsdeskundigen als zorgverantwoordelijke te missen in de regeling. Ook psychologen kunnen immers wel degelijk werkzaam zijn als zorgverantwoordelijke en zijn deskundig om de juiste te zorg te verlenen. Dit pleidooi heeft dus resultaat opgeleverd!  

De regeling wordt op dit moment voorgehangen aan beide Kamers der Staten-Generaal waarna deze wordt vastgesteld. De bepalingen ten aanzien van de gegevensverwerking zijn echter nog niet gereed en worden daarom later toegevoegd.
 
Een klinische les in diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson: welke psychosociale gevolgen zijn er?
 
‘Wij zijn ervan overtuigd dat het rendement van een Deep Brain Stimulation (DBS)-operatie verder vergroot kan worden als postoperatief meer aandacht wordt besteed aan de aanpassingsproblemen van patiënten en hun naasten, in het bijzonder op psychosociaal vlak.’ Zo beginnen Annelien Duits, klinisch neuropsycholoog, en collega’s hun klinische les.
Aan de hand van twee casussen laten zij ons kennis maken met de positieve effecten van DBS, maar ook met de impact van een DBS-operatie op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Deze impact wordt vaak onderschat, waardoor zich verscheidene aanpassingsproblemen kunnen voordoen.
De impact van een DBS-operatie vraagt daarom om een persoonlijk nazorgprogramma opgesteld en uitgevoerd door zorgverleners (waaronder psychologen) met expertise op het gebied van DBS en Parkinson. Op korte termijn zal een onderzoek worden gestart naar zo een passende interventie, die uiteindelijk in praktijk geïmplementeerd kan worden.

Duits, A. A., Munneke, M., Aalderink, C. J., Kuijf, M. L., Bloem, B. R., & Esselink, R. A. J. (2019). Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson. Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 163:D3838.
Meer lezen over deze klinische les?  
 
Handelingsverlegenheid bij aanpak ouderenmishandeling in instellingen
 
Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit een landelijke survey van Bureau Beke en Movisie onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.
 
Suggesties voor verbetering
 
Hoe gaan medewerkers van intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling? Die vraag stond in de landelijk survey centraal. De onderzoekers doen ook suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling.
 
Enkele uitkomsten van het onderzoek:
  • Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn, beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld.
  • 46 procent van de respondenten geeft aan dat ze denken dat hun collega’s zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden.
  • Respectievelijk 39 en 58 procent van de respondenten weten niet of nauwelijks waar men binnen en buiten de instelling terecht kan met vermoedens van ouderenmishandeling.
Lees meer over dit onderzoek op huiselijkgeweld.nl  
Special Interest Group EMDR en ouderen
 
TIn 2009 zijn Wietske Soeteman en Lucinda Meihuizen een intervisiegroep begonnen om zich verder te bekwamen in de toepassing van EMDR bij ouderen. In de loop der jaren zijn er meer psychologen bij gekomen. Ook heeft de groep nu de status van 'Special Interest Group EMDR en ouderen' en is zodanig erkend en gefaciliteerd door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Alle leden (nu 15) zijn GZ-psycholoog en hebben allen de basis en vervolgcursus EMDR bij de VEN gevolgd. De helft van de leden is tevens EMDR Europe practitioner. 
Lees verder  
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin