online lezen  |  afmelden
Nederlands Insituut van Psychologen
Nieuwsbrief sectie GGZ
februari 2019
 
 
Nieuwe activiteiten
 
Naast onze reguliere activiteiten zijn begin dit jaar drie nieuwe werkgroepen gestart. De werkgroep zelfstandigen richt zich op de ondersteuning van zelfstandig werkende psychologen van alle expertises. De werkgroep ervaren psychologen werkt binnen het NIP aan o.a. het EVC-traject, waarbij ervaren masterpsychologen zonder BIG-registratie hun competenties op andere wijze erkend kunnen krijgen. De werkgroep psychotrauma organiseert  activiteiten voor het samenbrengen en verspreiden van kennis rondom psychotrauma. Heeft u interesse in deze onderwerpen en wilt u zitting nemen in een van de werkgroepen? U bent van harte welkom!
Neem contact met ons op  
Resultaten samenwerking P3NL
 
P3NL is een samenwerking tussen 9 wetenschappelijke en beroepsorganisaties op het gebied van psychologie en pedagogiek, waaronder het NIP. Het NIP heeft zich afgelopen zomer samen met P3NL hard gemaakt voor de financiering van meer opleidingsplaatsen voor de GZ-, Klinisch-, Klinisch Neuro Psychologen en psychotherapeuten. Ook bij het capaciteitsorgaan dat de minister adviseert over het aantal opleidingsplaatsen hebben we deze boodschap herhaaldelijk neergelegd. En met succes: Het capaciteitsorgaan erkent de noodzaak voor meer goed opgeleide professionals. De raming is fors naar boven bijgesteld en er komen meer opleidingsplaatsen beschikbaar.
De campagne van het NIP om met meer psychologen de wachtlijsten in de zorg aan te pakken heeft veel reacties opgeleverd. Inmiddels is door alle initiatieven van het afgelopen jaar al veel beter bekend waar het probleem zit. Het NIP is actief in de stuurgroep wachttijden en trekt het onderzoek naar de mogelijkheden om de begeleiding van cliënten op de wachtlijst te verbeteren.
Afscheid bestuursleden
 
De sectie GGZ neemt afscheid van bestuursleden Onno van der Schoot en Manja Bosch, die beiden al vele jaren actief waren voor de sectie en voortrekkers waren van het project De Etalage. Wij bedanken Onno en Manja hartelijk voor hun inzet.

Vanwege het vertrek van Onno en Manja is de sectie hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met name de functies van penningmeester en secretaris behoeven invulling. Geïnteresseerd? We maken graag kennis met u!

 Vacature penningmeester  

 Vacature secretaris            


 
Gezocht: psychologen werkzaam als POH-GGZ
 
In samenwerking met de Landelijke Vereniging POH-GGZ is het NIP bezig met de doorontwikkeling van het functieprofiel van psychologen die werkzaam zijn als POH-GGZ. Wij zijn hiertoe op zoek naar ervaringen en informatie uit het veld. Werkt u als psycholoog in een POH-GGZ-functie? Dan komen we graag met u in contact.
Neem contact op  
 
Input gevraagd voor doorontwikkeling ROM
 
De ROM oude stijl kent vele voor- en tegenstanders. Op dit moment maakt de ROM een doorontwikkeling door; een uitstekend moment om uw input te leveren zodat deze metingen zinvoller en eenvoudiger worden! In het kader van doorontwikkeling ROM wordt in de eerste fase een inventarisatie gedaan van gebruikte en gewenste meetinstrumenten in de behandelkamer. Vanuit de coördinerende organisatie Akwa GGZ wordt hulp gevraagd bij deze inventarisatie door aan te geven welke instrumenten nuttig zijn en het primaire proces ondersteunen, wat u helpt om het gesprek in de behandelkamer te voeren. Hiertoe heeft Akwa een vragenlijst opgesteld waarmee u meetinstrumenten kunt aandragen en waarin u per meetinstrument uw ervaring met ons kunt delen. Per aandoening (zorgstandaard) wordt een werkgroep gevormd, die deze inventarisatie gaat gebruiken om een aanbeveling te formuleren voor te gebruiken ROM-instrumenten.
Ga naar de vragenlijst  
NIP-Ledenpeiling 2019: laat uw mening horen!
 
Wat verwacht u van uw NIP-lidmaatschap? En hoe kan het NIP uw professionele belangen en die van de psychologie nog beter behartigen? 
Geef uw mening nu in de NIP-ledenpeiling 2019 en maak kans op een van de boeken ‘Whats Wrong with me, gezichten achter de DSM’ (t.w.v. € 30,-).
De uitkomsten van deze peiling worden in april gepubliceerd en deze worden gebruikt om het strategisch meerjarenbeleid voor de komende jaren van het NIP nog beter te maken. Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.
Start de vragenlijst  
 
+31 30 820 15 00  |  info@psynip.nl  |  www.psynip.nl  |  © 2019 NIP
Volg ons:
Facebook   Twitter   Linkedin